Mango Tango

Recipe:
  • 1 1/2 oz. Rhum White
  • 1/2 oz. Mixer Triple Sec
  • 2 oz. Mixer Sweet & Sour mix
  • 1 oz. Mixer Mango
Specifications:
  • glass: Highball
  • mixing technique: Blend
  • cocktail type: Frozen
image