Strawberry Kamikaze

Recipe:
  • 1 1/2 oz. Zzero Vodka
  • 1/2 oz. Mixer Triple Sec
  • 1 oz. Mixer Sweet & Sour mix
  • 3/4 oz. Mixer Strawberry
Specifications:
  • glass: Cocktail Glass
  • mixing technique: Shake & Strain
  • cocktail type: Fashionable
image